Newmark Sells $15 Million, Four-Property Retail Portfolio in Milwaukee

Harvard Square Drone Photo