Yashar Khalighi

Senior Managing Director

Vancouver
Yashar Khalighi - Newmark