Tatsuru Kono

Senior Managing Director

New York - Headquarters
Tatsuru Kono - Newmark